Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг бронювання, оформлення та продажу квитків на автобусні перевезення пасажирів і багажу

системою продажу KLR BUS

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛР ЮА» (далі за змістом Виконавець) , що діє від імені та в інтересах Перевізника на підставі договору, з однієї сторони,

та ФІЗИЧНА (ЮРИДИЧНА) ОСОБА, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг з бронювання, оформлення та продажу квитків на автобусні перевезення пасажирів і багажу або особа на чиє ім'я оформлено квиток (далі за змістом іменується -- Замовник або Пасажир), з іншої сторони,

разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо -- «Сторона», уклали цей Публічний договір (далі за змістом іменується -- Договір, Оферта) про нижченаведене:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта (Оферта) -- публічна пропозиція Виконавця у формі Публічного договору про надання послуг з бронювання, оформлення та продажу квитків на автобусні перевезення пасажирів і багажу, яка містить усі істотні умови та опублікована в мережі Інтернет на сайті Виконавця [https://klr.com.ua/]{.underline}

та у мобільному додатку [https://apps.apple.com/ua/app/klr-bus/id1588675068?l=uk]{.underline}, або [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klr.clients&hl=ru]{.underline} (далі за змістом -- Мобільний додаток).

1.2. Акцепт (прийняття) оферти -- повне, беззастережне, безумовне прийняття Замовником (Пасажиром) умов Оферти без будь-яких винятків та/або обмежень, шляхом вчинення будь-яких дій із створення замовлення послуг, подання замовлення на бронювання послуг, оплата чи будь-які інші дії Замовника (Пасажира), спрямовані на здійснення замовлення послуг (їх бронювання) на сайті Виконавця [https://klr.com.ua/]{.underline} або в Мобільному додатку після повної або часткової оплати Послуги.

Акцепт прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України до укладення Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

1.3. Сайт -- відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний веб-сайт, що належить Виконавцю, розташований в мережі Інтернет за адресою [https://klr.com.ua/]{.underline}, разом з усіма його функціональними можливостями, сторінками, графікою тощо, призначений для отримання послуг з пошуку транспортного засобу, його маршруту слідування, наявності вільних місць, бронювання, продажу проїзних документів (квитків) на цей транспорт та інших послуг.

1.4. Послуга -- платні послуги з перевезення Пасажира і його багажу відповідно до обраного ним маршруту, дати і часу відправлення транспортного засобу Перевізника. Обсяг Послуги та початок її надання обираються Замовником (Пасажиром) самостійно при оформленні Замовлення із запропонованих Виконавцем варіантів. Перелік послуг, наданих Замовнику в рамках Замовлення може бути змінений надавачем таких послуг в односторонньому порядку.

1.5. Електронний пасажирський квиток, маршрутна квитанція, страховий поліс -- електронно-цифровий документ, що зберігається в системі надавача Послуг, Виконавця або в глобальній системі бронювання, містить повний набір даних про Послугу, відображає ідентифікаційні дані Перевізника (компанію, що надає Послугу), Замовника, засвідчує придбання Послуги, підтверджує право вказаної в проїзному документі особи скористатися Послугою. Надається Замовнику у вигляді електронного документа: маршрутної квитанції/електронного квитка (надалі за змістом - Квиток).

1.6. Замовлення (Бронювання, Бронь) -- письмовий або електронний запит на отримання (бронювання, замовлення) обраної Замовником Послуги, отриманий Виконавцем технічними засобами бронювання, в тому числі через систему «on -- line» бронювання, або в інший спосіб, що встановлений цим Договором чи Виконавцем, який містить повний перелік інформації, необхідної для оформлення послуги з перевезення (квитка на автобус).

В цьому Договорі Заявка на бронювання вважається акцептом Замовником даного Договору, та означає згоду Замовника на відшкодування збитків, яких зазнав Виконавець внаслідок її відкликання Замовником. Бронювання може передбачати повну або часткову оплату в момент створення броні, або оплату у відведений для цього термін після створення броні. Неоплачене бронювання означає, що замовлення зарезервоване на визначений період часу і протягом цього часу може бути продане лише Замовнику, який здійснив дане Замовлення.

1.7. Замовник --фізична особа, юридична особа, фізична особа -- підприємець, яка на підставі укладеного із Виконавцем Публічного договору здійснила замовлення Послуги у власних інтересах та/або в інтересах третіх осіб та/або здійснює оплату таких послуг.

1.8. Пасажир -- особа, яка вказана в якості отримувача послуг перевезення, або іншим чином користується послугами, придбаними у Виконавця відповідно Квитка (паперового квитка).

1.9. Перевізник -- особа, яка безпосередньо надає Послугу з перевезення Пасажирів, багажу, обрану та оплачену Замовником (Пасажиром).

1.10. Дійсні проїзні документи - документи, які визнаються належними у всіх країнах по території яких здійснюється перевезення Пасажира, які дозволяють йому перетинати внутрішні і зовнішні кордони країн, термін дії яких не закінчився або не закінчиться до завершення запланованої поїздки. Перелік даних документів залежить від вимог законодавства країни, з якої або в яку в'їжджає Пасажир. Будь-який документ Пасажира не вважається Дійсним проїзним документом, якщо через його неналежне оформлення або термін дії іноземними компетентними органами застосовується штрафна санкція до Перевізника.

1.11. Правила перевезення пасажирів і багажу -- правила, встановлені Перевізником, які визначають умови, права, обов'язки та відповідальність Пасажира під час перевезення та у зв'язку з ним (далі за змістом -- Правила перевезення), з якими пасажир зобов'язаний ознайомитися перед натисканням кнопки «Оплатити» .

1.12. Персональні данні -- відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (ім'я та прізвище, контактні дані, платіжні дані, електронна адреса тощо).

1.13. Власник персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються і яка надала згоду на їх обробку.

1.14. Обробка персональних даних -- будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.15. Згода суб'єкта персональних даних -- добровільне волевиявлення фізичної особи (представника фізичної особи) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних шляхом реєстрації на сайті, проставлення відмітки у відповідному полі сайту про надання згоди, користування сайтом тощо.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір (публічна оферта) розміщений на Сайті та в Мобільному додатку, згідно ст.ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України містить всі істотні умови надання Виконавцем Послуг та пропонує необмеженому колу осіб отримати Послуги на умовах, визначених цим Договором.

2.2. Умови цього Договору визначають взаємовідносини між його Сторонами та встановлюються однаковими для всіх Замовників (Пасажирів), крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги (в разі їх наявності).

2.3. Договір може бути змінений без попередження в односторонньому порядку Виконавцем шляхом розміщення на його сайті нової редакції цього Договору.

Нова редакція Договору набирає чинності з моменту її публікації на Сайті чи у Мобільному додатку.

2.4. Будь-який Замовник (Пасажир) має вільну можливість та зобов'язаний переглянути усі умови Договору у чинній редакції на своєму комп'ютері, планшеті чи телефоні шляхом натискання на назву Договору у графі, яка вимагає проставити згоду Замовника (Пасажира) виконувати зобов'язання за Договором і згоду з ним.

2.5. Якщо Замовник не згоден з умовами Оферти, він зобов'язаний припинити користування Сайтом або Мобільним додатком і не вчиняти дій, направлених на акцепт Оферти.

2.6. Погоджуючись з умовами цього Договору, Замовник (Пасажир) підтверджує свої повноваження, правоздатність та дієздатність, фінансову спроможність, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, покладені на нього в результаті укладення цього Договору.

2.7. Здійснення Замовником (Пасажиром) повної або часткової оплати є свідченням безумовного акцепту Договору. Тим самим Замовник (Пасажир) підтверджує достовірність своїх (Пасажира) персональних даних і приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність. Замовник (Пасажир) приймає на себе всі можливі комерційні ризики (оформлення нового замовлення, зміна тарифу, повернення грошей та інші), пов'язані з його винними діями по допущенню помилок, неточностей при наданні персональних даних.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За Договором Виконавець надає послуги з пошуку відповідного Перевізника, у відповідності до дати, часу та напрямку обраного Замовником (Пасажиром), формування (поєднання) пересадок у різних Перевізників, укладення договору перевезення шляхом продажу/придбання Квитка для Замовника (Пасажира), оформлення квитків різних Перевізників одним замовленням, попереднього продажу квитків на автобусні перевезення пасажирів і багажу, бронювання місць, замовлення квитка по телефону або через інтернет, пошук оптимального розкладу за запитом Замовника, інформування і цілодобову підтримку Замовника (Пасажира), а також попередньої оплати Квитка коштами отриманими від Замовника (Пасажира).

3.2. Виконавець, здійснюючи продаж Квитка за допомогою Сайту або Мобільного додатку, підтверджує наявне у нього право на продаж даного Квитка, у відповідності до умов і обов'язків, визначених Перевізником.

Придбання Замовником (Пасажиром) Квитка у свою чергу є свідченням укладення договору перевезення.

3.3. За надані Виконавцем послуги Замовник (Пасажир) сплачує Виконавцю кошти згідно з чинними тарифами Перевізника/Виконавця, розміщеними на Сайті або в Мобільному додатку. Банківські послуги, пов'язані з переказом коштів в межах Договору, оплачуються Стороною, яка їх здійснює. Тарифи можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення змінених тарифів на Сайті та в Мобільному додатку.

3.4. У разі укладання цього Договору Замовником в інтересах Пасажира(-ів), Замовник підписанням цього Договору підтверджує та гарантує Виконавцю наявність у Замовника необхідних повноважень та доручення від Пасажира(-ів) на укладання цього Договору в інтересах останніх. При цьому, Замовник несе солідарну відповідальність, передбачену умовами цього Договору, разом із Пасажиром (-ами), а також дії Замовника створюють цивільні права та обов'язки для Пасажира (-ів) на умовах цього Договору.

3.5. У якості ідентифікатора Замовника (Пасажира) використовується e-mail адреса і/або номер телефону, що вказується при придбанні Квитка (паперового квитка).

3.6. Права та обов'язки пасажира, який придбав квиток на Сайті або в Мобільному додатку, стосовно умов перевезень, визначаються договором та правилами перевезень наданими Перевізником.

3.7. Порушення умов публічного договору та правил перевезень Перевізника є підставою для відмови у використанні квитка та наданні послуги з перевезення, без права повернення коштів.

3.8. Замовник, який здійснив бронювання, оплату Послуг за цим Договором, посадкового місця пасажира чи інших послуг підтверджує, що він ознайомлений і безумовно приймає умови цього Договору. Якщо Замовник не є Пасажиром, він здійснюючи бронювання та оплату Послуг підтверджує, що є уповноваженою особою Пасажира на ім'я якого здійснюється бронювання та оплата Послуг і здійсненням оплати Послуг підтверджує про доведення до відома Пасажира умови даного Договору та іншої інформації, необхідної для отримання послуги з перевезення Пасажиром.

3.9. Інформація про маршрут перевезення, дата і час початку/закінчення перевезення, найменування Перевізника тощо зазначаються безпосередньо у Квитку на перевезення.

3.10. За Послуги, що надаються, Виконавець отримує винагороду, що складається із суми коштів, що входять до вартості Квитка, та визначені, як Агентська винагорода (оплачується Перевізником).

3.11. Виконавець, діючи як агент, від імені, за рахунок в інтересах Перевізника, за допомогою Сайту чи Мобільного додатку, бронює та продає квитки на автобусні перевезення пасажирів і багажу, спеціальні пропозиції, знижки та надає інформацію.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник (Пасажир) має право:

4.1.1. на отримання своєчасної і повної інформації про умови і порядок надання Послуг;

4.1.2. відмовитися від поїздки, повернути Квиток (паперовий квиток) і одержати назад повну або часткову вартість Квитка (паперового квитка) - залежно від строку його повернення, на умовах, встановлених Перевізником.

4.1.3. одержати місце у транспортному засобі згідно з придбаним квитком;

4.1.4. перевозити із собою безоплатно Багаж в межах норм, встановлених Договором та Правилами перевезення Перевізника;

4.1.5. на відшкодування документально підтверджених завданих збитків, за наявності вини Виконавця;

4.1.6. інші права, передбачені цим Договором.

4.2. Обов'язки Замовника (Пасажира):

4.2.1. до придбання Квитка (паперового квитка) ознайомитися з цим Договором, правилами перевезення, тарифами на перевезення та іншими документами, що розміщені на офіційному сайті Виконавця або в Мобільному додатку та стосуються перевезення, точно визначити дату та час поїздки, графік та маршрут руху, забезпечити наявність дійсних проїзних документів;

4.2.2. вказувати необхідну і достовірну інформацію під час оформлення замовлення Послуги;

4.2.3. невідкладно перевірити правильність зазначених у Квитку (паперовому квитку) даних відразу після його отримання і, у разі виявлення помилок, -- одразу ініціювати внесення необхідних змін;

4.2.4. здійснити оплату Послуг відповідно до умов даного Договору та тарифів Перевізника;

4.2.5. зберігати Квиток і пред'являти його на вимогу Перевізника;

4.2.6. завчасно прибути до місця відправлення;

4.2.7. мати при собі усі належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до країн прямування, транзитних країн за маршрутом перевезення та пред'явити їх на вимогу Перевізника, його водіїв та осіб , що мають право здійснювати контроль;

4.2.8. займати зазначене у Квитку місце, зберігати його і пред'являти на вимогу Перевізника, його водіїв та осіб , що мають право здійснювати контроль;

4.2.9. виконувати інші обов'язки передбачені цим Договором та чинним законодавством України та законодавством іноземних країн за маршрутом перевезення.

4.3.** Виконавець має право:**

4.3.1. самостійно змінювати умови Договору, в тому числі коригувати діючі тарифи надані Перевізником, змінювати умови цього Договору, публікуючи повідомлення про такі зміни на Сайті, в мобільному додатку;

4.3.2. відмовити Пасажиру у перевезенні у випадку порушення вимог (положень), визначених Правилами перевезення;

4.3.3. пропонувати Пасажирам додаткові платні послуги;

4.3.4. за погодженням з Перевізником продавати заброньовані, але не оплачені місця;

4.3.5. інші права, передбачені законодавством та цим Договором.

4.4.Виконавець зобов'язується:

4.4.1. вживати заходів щодо надання безпечних, зручних та якісних Послуг;

4.4.2. надавати інформацію та консультації з питань, що виникають у Пасажирів з приводу користування послугами: оформлення замовлення, умови бронювання посадкового місця, додаткового Багажу тощо;

4.4.3. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ТА БАГАЖУ

5.1. Пасажир повинен з'явитися до місця відправлення автобуса, вказаного в Квитку не пізніше ніж за 30 хвилин.

5.2. За відсутності Пасажира в узгодженому місці для здійснення посадки в транспортний засіб та часі відправлення, перевезення вважається скасованим, а усі договірні зобов'язання розірваними за ініціативи Пасажира. У такому разі вартість Квитка Замовнику (Пасажиру) не повертається.

5.3. Повернення квитків здійснюється :

5.3.1 У разі скасування рейсу Перевізником, пасажиру повертається 100 % вартості квитка.

5.3.2 Добровільне повернення квитка пасажиром здійснюється на умовах визначених Перевізником.

5.3.3 У разі незгоди пасажира з правилами повернення квитка, рішення щодо повернення приймається Перевізником.

5.4. За наявності форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) місце посадки може бути змінене Перевізником в односторонньому порядку, про що Виконавець, попередньо повідомляють Пасажира до відправлення автобуса. Пасажир вважається таким, що погодився на запропоновані Виконавцем умови без зауважень та будь-яких претензій до Виконавця/Перевізника, якщо Пасажир продовжує рух на запропонованих Перевізником умовах. В подальшому претензії Пасажира з будь-яких питань щодо цього не розглядаються та не підлягають задоволенню.

5.5. Під час посадки Пасажир зобов'язаний пред'явити дійсні проїзні документи та здати до багажного відділення свій багаж. Пасажир попереджений про те, що при відмові пред'явити документи або при відсутності будь-якого з необхідних дійсних проїзних документів (закінчення терміну його дії), Перевізник має право в односторонньому порядку розірвати договір з Пасажиром без відшкодування вартості Квитка.

5.6. Виконавець не відповідає за запізнення транспорту під час руху і не своєчасність прибуття транспорту до місць посадки та висадки пасажирів.

5.7. Водій пасажирського транспортного засобу не допускає до поїздки Пасажирів, які:

5.7.1. не мають квитків або не пред'являють посвідчення встановленого зразка, що підтверджує право на пільги щодо оплати проїзду; 5.7.2. не мають дійсних проїзних документів;

5.7.3. перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

5.7.4. порушують громадський порядок;

5.7.5. мають при собі небезпечні вантажі, зокрема легкозаймисті, вибухонебезпечні і такі, що можуть забруднити автобус чи одяг пасажирів.

5.7.6. пасажирів, які пред'являють паспорт громадянина російської федерації

У випадку недопущення Пасажира до поїздки в передбачених цим Договором випадках, Договір вважається виконаним, незважаючи на те, що перевезення було виконано в іншому об'ємі, ніж той, що був передбачений Квитком (паперовим квитком), вартість поїздки не відшкодовується та претензії Виконавцем не розглядаються.

5.8. Час прибуття у Квитку зазначається орієнтовно, з урахуванням обставин непереборної сили, які можуть виникнути на шляху поїздки (погодні умови, затори на дорогах, об'їзди перешкод, дії та рішення державних контролюючих органів, дії та рішення державних та місцевих органів та адміністрацій, черги на державних кордонах, ДТП з автобусом та його непередбачувана технічна несправність), в т.ч. і форс-мажорі обставини.

5.9. Якщо має місце затримка відправлення рейсу з будь-яких причин з пункту відправлення або прибуття в пункт призначення, що зазначені у Квитку, Пасажир може скористатися поїздкою зі зміненим розкладом руху та/або маршрутом або ініціювати повернення невикористаної частини поїздки, виходячи із вартості проїзду 1км. У випадку, якщо Пасажир скористався поїздкою зі зміненим розкладом руху та/або маршрутом, подальші претензії не розглядаються.

5.10. Виконавець не гарантує та не несе відповідальності за несвоєчасне прибуття автобусів в пункти призначення, пересадки на інші види транспорту та інших перевізників, стиковки рейсів.

5.11. Пасажиру на внутрішніх та міжнародних рейсах Перевізника дозволяється безкоштовно перевозити у багажному відділенні автобусу багаж, а у салоні автобусу на багажній полиці -- ручну поклажу, кількість одиниць, розміри та вага яких визначена Перевізником.

5.12. Перевезення тварин дозволяється на умовах, встановлених Перевізником, та з урахуванням відповідних норм українського і міжнародного законодавства.

5.13. У разі відсутності дійсних проїзних документів для перевезення тварин, Пасажиру буде відмовлено в перевезенні без повернення грошових коштів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

6.2. Виконавець не несе жодної відповідальності за надання послуг та виконання обов'язків Перевізником перед Пасажиром.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей і документів Замовника/Пасажира, протягом усього періоду одержання послуг за даним Договором. Відповідальність за схоронність свого майна як на території України, так і за її межами несе сама особа, якій надаються Послуги.

6.4. Замовник несе повну відповідальність за достовірність відомостей наданих про себе і Пасажирів та дійсність наданих документів. У випадку невиїзду Замовника/Пасажира внаслідок неправильного оформлення паспорта або інших необхідних документів, в тому числі на дитину, всі фінансові витрати несе виключно Замовник/Пасажир.

6.5. Якщо Замовник діяв без належних повноважень відносно придбання квитка на ім'я третьої особи (Пасажира (-ів)) і його дії не були погоджені з Пасажиром(-ами), то Замовник несе особисто повну відповідальність за будь-які збитки перед Пасажиром (-ами).

6.6. Недотримання Правил перевезення Замовником (Пасажиром) може призвести до скасування замовлень і відмову у доступі до придбаних Послуг, у тому числі і можливістю скористатись Квитком (паперовим квитком), без повернення витрачених на його придання коштів.

6.7. Водій пасажирського транспортного засобу має право не допускати до поїздки Пасажирів, які не мають дійсних проїзних документів, без повернення витрачених на придання Квитка (паперового квитка) коштів.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання зобов'язань стало наслідком обставин непереборної сили (форс- мажорних обставин), що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити та яким Сторони не могли запобігти власними діями. До таких форс-мажорних обставин належать (в тому числі, але не обмежуючись наступним переліком):

стихійні лиха, воєнні дії, війна, ембарго, карантин, пандемія, епідемія, рішення органів державної влади, які спричинили неможливість виконання цього Договору. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою України (її територіальним органом).

6.2. При настанні і припиненні обставин, вказаних у п. 7.1 цього Договору, Сторона, для якої стало неможливим виконання її зобов'язань за цим Договором, повинна протягом 5 робочих днів повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. За відсутності своєчасного повідомлення, передбаченого пунктом 7.2 цього Договору, Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки, завдані з причин відсутності повідомлення або несвоєчасним повідомленням, за винятком випадків, коли таке повідомлення стало неможливим внаслідок дій обставин непереборної сили.

6.4. У разі, якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш ніж місяць, кожна із Сторін має право ініціювати розірвання цього Договору шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до прогнозованої дати розірвання.

ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з дати його акцепту Замовником (Пасажиром) і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.2. Будь-які спори щодо виконання цього Договору, що виникли з ініціативи Замовника (Пасажира), підлягають розгляду відповідним судом за місцем знаходження Виконавця з дотриманням претензійного порядку. Претензія в письмовому вигляді підлягає направленню за місцезнаходженням Виконавця. Претензія розглядається Виконавцем в місячний строк з дня її отримання, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

7.3. Сторони вирішили, що у випадку наявності розбіжностей між умовами цього Договору та положеннями чинного законодавства України пріоритет мають положення цього Договору. У всьому, що не передбачено цим Договором Сторони керуються діючим законодавством України, а також законодавством країни реєстрації міжнародного Перевізника.

7.4. Виконавець і Замовник (Пасажир) обмінюються повідомленнями шляхом електронного листування або публікації на Сайті. Замовник (Пасажир) погоджуєтеся з тим, що всі повідомлення, новини та інші комунікації в електронній формі, складені Виконавцем, відповідають тим же юридичним вимогам, що і у паперовому вигляді.

Документи, передані Замовником (Пасажиром) електронними засобами зв'язку (електронні документи) Виконавцю можуть прийматися останнім до уваги до обміну їх на оригінали.

7.5. Вся текстова інформація та графічні зображення, що знаходяться на Сайті, є власністю Виконавця і/або його контрагентів. Замовник (Пасажир) не має права вносити зміни, копіювати, поширювати, створювати похідні роботи, продавати і використовувати інтелектуальну власність Виконавця будь-яким іншим чином. Подібні дії будуть вважатися порушенням авторських прав і Виконавець залишає за собою право застосувати до порушників всі допустимі законом запобіжні заходи, щодо захисту та відновленню своїх прав.

7.6. Сторони за цим Договором вживають всіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності (нерозголошення) отриманої від іншої Сторони технологічної, фінансової, комерційної, конфіденційної та іншої інформації та документації, комерційної таємниці, персональних даних фізичних осіб.

Конфіденційність і захист інформації

9.1 Надаючи свої персональні дані ТОВ «КЛР ЮА», Відвідувач Сайту/Користувач/Клієнт дає згоду на їх ТОВ «КЛР ЮА», у тому числі й з метою просування товарів і послуг, а також передачу персональних даних третім особам, залученими ТОВ «КЛР ЮА» з метою виконання зобов'язань перед відвідувачами сайтів/Користувачем/Клієнтом у рамках Публічної оферти.

9.2 Відвідувач Сайту / Користувач / Клієнт дає згоду на отримання від ТОВ «КЛР ЮА» транзакційно-тригерних повідомлень, інформаційних повідомлень, а також новинних і маркетингових повідомлень. Частота повідомлень залежить від факторів і дій Відвідувача Сайту/Користувача/Клієнта, в той же час ТОВ «КЛР ЮА» бере на себе зобов'язання почати розумні зусилля, щоб Відвідувач Сайту/Користувач/Клієнт не отримував надмірну кількість розсилок.

9.3 Відвідувач Сайту/Користувач/Клієнт несе відповідальність за відомості, надані ТОВ «КЛР ЮА» на Сайті в загальнодоступній формі.

9.4 ТОВ «КЛР ЮА» має право здійснювати записи телефонних розмов з відвідувачем сайту/ Користувачем /Клієнтом. При цьому ТОВ "КЛР ЮА" зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передавати її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.

9.5 У разі якщо Відвідувач Сайту/Користувач/Клієнт хоче відмовитися від отримання розсилки, то для цього достатньо клікнути на посилання «Відмовитися від розсилки» внизу листа. Відписка від отримання повідомлень завжди доступна внизу кожного email-повідомлення, а також ТОВ «КЛР ЮА» завжди реагує на прохання відвідувачів сайту/Користувачів/Клієнтів про відписку від отримання повідомлень при зверненні до служби технічної підтримки ([info@klr.com.ua]{.underline}).

9.6 Фізична адреса ТОВ «КЛР ЮА»: 2900, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 64, офіс 9. Контактні номери телефонів +380687706030, +380638994748. Адреса електронної пошти Адміністрації сайту для розгляду звернень користувачів таінших осіб, включаючи надання технічної підтримки користувачам: [info@klr.com.ua]{.underline}.

9.7 Кожному номеру телефону, який вніс Користувач при оформленні бронювання та/або покупці пасажирського перевезення присвоюється ID -- НОМЕР, що являє собою набір символів, за допомогою яких можна ідентифікувати Користувача в системі бронювання, з метою ефективної обробки замовлень (історія замовлень) і звернень в систему Користувача. ID -- НОМЕР може бути переданий третій стороні, без узгодження з Користувачем (наприклад, в Google Analytics з метою ідентифікації користувача, який відвідує сайт з різних пристроїв). Користувач має право відмовитися від присвоєння йому ID -- номера, звернувшись за адресою електронної пошти [info@klr.com.ua]{.underline}.

ФАЙЛИ COOKIE

10.1 Сайт klr.com.ua використовує файли cookie. Файли cookie є галузевим стандартом і використовуються багатьма сайтами, полегшують користувачам поточний доступ до використання певних веб-сайтів, забезпечують інформацією, яка використовується для забезпечення змісту, що цікавить користувача, і для інших цілей, наприклад, з охоронною метою і для виконання інших адміністративних функцій облікової записи, і функцій які можуть допомогти у відстеженні інформації, якою можливо ідентифікувати особу користувача. Файли cookie не можуть пошкодити систему або файли комп'ютера і тільки сайт, який передав певні файли cookie, може прочитати, змінити та видалити такі файли.

10.2 Якщо Користувач не бажає отримувати інформацію, зібрану за допомогою файлів cookie, в більшості браузерів існують можливості видалення існуючих файлів cookie, їх автоматичного відхилення або пропонується можливість вибрати між відхиленням чи прийняттям окремих файлів cookie комп'ютером. Щоб дізнатися більше про таку функцію, дивіться інструкцію з використання браузера або вікно довідки. Деякі використання файлів cookie на Сайті може перебувати під контролем непідконтрольних організацій, які найняла "KLR Bus" для управління певними програмами та обробки окремих запитів відвідувачів / клієнтів / користувачів. "KLR Bus" вимагає від таких підприємств використовувати файли cookie з дотриманням цих. Правил, однак "KLR Bus" не несе відповідальності за використання третіми сторонами файлів cookie.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ТОВ «КЛР ЮА»

код ЄДРПОУ 43262137,

Місцезнаходження: 29011, м.Хмельницький, вул. Вінницьке шосе, 12/2,

E-mail:: info@klr.com.ua

Адреса офіційного сайту: https://klr.com.ua/

Телефон: 068-770-60-30 (цілодобово, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів з України).

Банківські реквізити: Хмельницька філія АТ КБ «Приватбанк», МФО 315405,

р/р 26004052337425, IBAN UA 513154050000026004052337425.

Footer BG