Договір перевезення пасажирів та багажу

ПУБЛІЧНИЙ   ДОГОВІР

про надання послуг перевезення пасажирів і багажу на рейси

компанії KLR bus

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС» в особі директора Салацької Вікторії Вікторівни, яка діє на підставі Статуту (далі за змістом іменується – Перевізник), з однієї сторони,

та ФІЗИЧНА (ЮРИДИЧНА) ОСОБА, яка звернулася до Перевізника для отримання послуг з перевезення пасажирів і багажу або особа на чиє ім’я оформлено квиток (далі за змістом іменується – Замовник або Пасажир), з іншої сторони,

разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Публічний договір (далі за змістом іменується – Договір, Оферта) про нижченаведене:

I. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Сайт – відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний веб-сайт, що належить ТОВ «КЛР ЮА», розташований в мережі Інтернет за адресою https://klr.com.ua/, разом з усіма його функціональними можливостями, сторінками, графікою тощо, призначений для отримання послуг з пошуку транспортного засобу, його маршруту слідування, наявності вільних місць, бронювання, продажу проїзних документів (квитків) на цей транспорт та інших послуг.

1.2.Послуга – платні послуги з перевезення Пасажира і його багажу відповідно до обраного ним маршруту, дати і часу відправлення транспортного засобу Перевізника. Обсяг Послуги та початок її надання обираються Замовником (Пасажиром) самостійно. Перелік послуг, наданих Замовнику (Пасажиру) в рамках Замовлення може бути змінений Перевізником в односторонньому порядку.

1.3. Публічна оферта (Оферта) – публічна пропозиція Перевізника у формі Публічного договору про надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, яка містить усі істотні умови та опублікована в мережі Інтернет на сайті агента з продажу квитків https://klr.com.ua/,

у Мобільному додатку https://apps.apple.com/ua/app/klr-bus/id1588675068?l=uk, або https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klr.clients&hl=ru (далі за змістом – Мобільний додаток), а також публікується на сайтах будь-яких інших агентів, що реалізовують квитки на рейси Перевізника.

1.4. Акцепт (прийняття) оферти – повне, беззастережне, безумовне прийняття Замовником (Пасажиром) умов Оферти без будь-яких винятків та/або обмежень, шляхом здійснення ним повної або часткової оплати вартості квитка на сайті ТОВ «КЛР ЮА» https://klr.com.ua/, в Мобільному додатку або у інших агентів із продажу квитків на рейси Перевізника.

Акцепт прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України до укладення Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

1.5. Електронний пасажирський квиток, маршрутна квитанція, страховий поліс – електронно-цифровий документ, що зберігається в системі надавача Послуг, агента з продажу квитків або в глобальній системі бронювання, містить повний набір даних про Послугу, відображає ідентифікаційні дані Перевізника (компанію, що надає Послугу), Замовника, засвідчує придбання Послуги, підтверджує право вказаної в проїзному документі особи скористатися Послугою. Надається Замовнику у вигляді електронного документа: маршрутної квитанції/електронного квитка (надалі за змістом - Квиток).

1.6. Паперовий квиток – проїзний документ встановленої форми, який надає право Пасажиру на одержання транспортних послуг відповідно до даних, зареєстрованих в квитку - ім'ям, прізвищем пасажира, маршрутом слідування, датою і часом.

1.7. Заявка на бронювання вважається акцептом Замовником даного Договору, та означає згоду Замовника на відшкодування збитків, яких зазнав Перевізник внаслідок її відкликання Замовником. Бронювання може передбачати повну або часткову оплату в момент створення броні, або оплату у відведений для цього термін після створення броні. Неоплачене бронювання означає, що замовлення зарезервоване на визначений період часу і протягом цього часу може бути продане лише Замовнику, який здійснив дане Замовлення.

1.8. Замовник – фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець, яка на підставі укладеного із Перевізником Договору або придбаного у третьої особи Квитка (паперового квитка) на рейс Перевізника здійснила замовлення Послуги у власних інтересах та/або в інтересах третіх осіб та/або здійснює оплату таких послуг.

1.9. Пасажир – особа, яка вказана в якості отримувача послуг перевезення, або іншим чином користується послугами Перевізника, відповідно до Квитка (паперового квитка).

1.10. Дійсні проїзні документи - документи, які визнаються належними у всіх країнах по території яких здійснюється перевезення Пасажира, які дозволяють йому перетинати внутрішні і зовнішні кордони країн, термін дії яких не закінчився або не закінчиться до завершення запланованої поїздки. Перелік даних документів залежить від вимог законодавства країни, з якої або в яку в'їжджає Пасажир. Будь-який документ Пасажира не вважається дійсним проїзним документом, якщо через його неналежне оформлення або термін дії іноземними компетентними органами застосовується штрафна санкція до Перевізника.

1.11. Багаж – речі, передбачені для особистого використання пасажирів, упаковані в сумки або валізи, що переміщуються тим же рейсом в багажному відділенні автобуса.

1.12. Ручна поклажа - невеликі речі особистого користування, що не перевищують розміри 45 см х 35 см х 20 см і вагу 5 кг (верхній одяг, жіноча сумка, пляшка води, парасолька, ноутбук і т.д.). Ручна поклажа розташовується під ногами або на багажній полиці. За збереження ручної поклажі під час рейсу, в тому числі зупинок і кордонів, відповідає сам Пасажир.

1.13. Правила перевезення пасажирів і багажу – правила, встановлені Перевізником, які визначають умови, права, обов'язки та відповідальність Пасажира під час перевезення та у зв’язку з ним (далі за змістом – Правила перевезення).

1.14. Персональні данні – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (ім’я та прізвище, контактні дані, платіжні дані, електронна адреса тощо).

1.15.  Власник персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються і яка надала згоду на їх обробку.

1.16. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.17. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (представника фізичної особи) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних шляхом реєстрації на сайті, проставлення відмітки у відповідному полі сайту про надання згоди, користування сайтом тощо.

1.18.Послуга « раннього броювання» - попередній акційний продаж квитка.

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір (публічна оферта) розміщений на Сайті, в Мобільному додатку, на інших ресурсах агентів із продажу квитків на рейси Перевізника, згідно ст.ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України містить всі істотні умови надання Перевізником Послуг та пропонує необмеженому колу осіб отримати Послуги на умовах, визначених цим Договором.

2.2. Умови цього Договору визначають взаємовідносини між  його Сторонами та встановлюються однаковими для всіх Замовників (Пасажирів), крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги (в разі їх наявності).

2.3. Договір може бути змінений без попередження в односторонньому порядку Перевізником шляхом офіційного опублікування нової редакції цього Договору.

Нова редакція Договору набирає чинності з моменту її публікації на Сайті у Мобільному додатку та на інших ресурсах агентів з продажу квитків на рейси Перевізника.

2.4. Будь-який Замовник (Пасажир) має вільну можливість та зобов’язаний переглянути усі умови Договору у чинній редакції на своєму комп’ютері, планшеті чи телефоні шляхом натискання на назву Договору у графі, яка вимагає проставити згоду Замовника (Пасажира) виконувати зобов’язання за Договором і згоду з ним.

2.5. Якщо Замовник не згоден з умовами Оферти, він зобов’язаний припинити користування Сайтом або Мобільним додатком, або іншим ресурсом із продажу квитків на рейси Перевізника і не вчиняти дій, направлених на акцепт Оферти.

2.6. Погоджуючись з умовами цього Договору, Замовник (Пасажир) підтверджує свої повноваження, правоздатність та дієздатність, фінансову спроможність, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, покладені на нього в результаті укладення цього Договору.

2.7. Здійснення Замовником (Пасажиром) повної або часткової оплати є свідченням безумовного акцепту Договору. Тим самим Замовник (Пасажир) підтверджує достовірність своїх (Пасажира) персональних даних і приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність. Замовник (Пасажир) приймає на себе всі можливі комерційні ризики (оформлення нового замовлення, зміна тарифу, повернення грошей та інші), пов'язані з його винними діями по допущенню помилок, неточностей при наданні персональних даних.

2.8. Номер Договору відповідає номеру придбаного Замовником (Пасажиром) Квитка (паперового квитка), а датою укладення Договору, є дата здійснення будь-якого платежу, в рахунок обраного Квитка (паперового квитка).

III. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За Договором Перевізник надає послуги з перевезення пасажирів і багажу, а Замовник (Пасажир) зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги.

Придбання Замовником (Пасажиром) Квитка (паперового квитка) на рейс Перевізника є свідченням укладення договору перевезення.

3.2. За надані Перевізником послуги Замовник (Пасажир) сплачує йому кошти згідно з чинними тарифами Перевізника, розміщеними на Сайті або в Мобільному додатку, або на інших ресурсах із продажу квитків на рейси Перевізника.

Банківські послуги, пов’язані з переказом коштів в межах Договору, оплачуються Стороною, яка їх здійснює. Тарифи можуть змінюватися Перевізником в односторонньому порядку шляхом розміщення змінених тарифів на Сайті, в Мобільному додатку, на інших ресурсах із продажу квитків.

3.3. У разі укладання цього Договору Замовником в інтересах Пасажира(-ів), Замовник підписанням цього Договору підтверджує та гарантує Перевізнику наявність у Замовника необхідних повноважень та доручення від Пасажира(-ів) на укладання цього Договору в інтересах останніх. При цьому, Замовник несе солідарну відповідальність, передбачену умовами цього Договору, разом із Пасажиром (-ами), а також дії Замовника створюють цивільні права та обов'язки для Пасажира (-ів) на умовах цього Договору.

3.4. У якості ідентифікатора Замовника (Пасажира) використовується e-mail адреса і/або номер телефону, що вказується при придбанні Квитка (паперового квитка).

3.5. Замовник, який здійснив оплату Послуг за цим Договором підтверджує, що він ознайомлений і безумовно приймає умови цього Договору. Якщо Замовник не є Пасажиром, він здійснюючи оплату Послуг підтверджує, що є уповноваженою особою Пасажира на ім'я якого здійснюється оплата Послуг і здійсненням оплати Послуг підтверджує про доведення до відома Пасажира умови даного Договору та іншої інформації, необхідної для отримання послуги з перевезення Пасажиром.

3.6. Інформація про маршрут перевезення, дата і час початку/закінчення перевезення, найменування Перевізника тощо зазначаються безпосередньо у Квитку (паперовому квитку) на перевезення.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник (Пасажир) має право:

4.1.1. на отримання своєчасної і повної інформації про умови і порядок надання Послуг;

4.1.2. відмовитися від поїздки, повернути Квиток (паперовий квиток) і одержати назад вартість Квитка (паперового квитка) - залежно від строку його повернення:

· скасування або відміна рейсу - повертається 100% вартості оплаченого Замовником (Пасажиром) проїзду;

· добровільна відмова з ініціативи Замовника (Пасажира) більше ніж за 48 годин до відправлення рейсу - утримується при поверненні 15% вартості оплаченого Замовником (Пасажиром) проїзду;

· добровільна відмова з ініціативи Замовника (Пасажира) більше ніж за 24 годин до відправлення рейсу - утримується при поверненні 50% вартості оплаченого Замовником (Пасажиром) проїзду;

· добровільна відмова з ініціативи Замовника (Пасажира) більше ніж за 12 годин до відправлення рейсу - утримується при поверненні 75% вартості оплаченого Замовником (Пасажиром) проїзду;

· добровільна відмова з ініціативи Замовника (Пасажира) більше ніж за 1 годину до відправлення рейсу - утримується при поверненні 85% вартості оплаченого Замовником (Пасажиром) проїзду;

· добровільна відмова з ініціативи Замовника (Пасажира) менше ніж за 1 год до відправлення рейсу – вартість проїзду не повертається.

4.1.3. одержати місце у транспортному засобі згідно з придбаним квитком;

4.1.4. перевозити із собою безоплатно Багаж в межах норм, встановлених цим Договором та Правилами перевезення;

4.1.5. перевозити із собою домашніх тварин в межах норм, встановлених цим Договором та Правилами перевезення;

4.1.6. інші права, передбачені цим Договором.

4.2. Обов’язки Замовника (Пасажира):

4.2.1. до придбання Квитка (паперового квитка) ознайомитися з цим Договором, правилами перевезення, тарифами на перевезення та іншими документами, що розміщені на Сайті або в Мобільному додатку та стосуються перевезення, точно визначити дату та час поїздки, графік та маршрут руху, забезпечити наявність дійсних проїзних документів;

4.2.2. вказувати необхідну і достовірну інформацію під час оформлення замовлення Послуги;

4.2.3.  невідкладно перевірити правильність зазначених у Квитку (паперовому квитку) даних відразу після його отримання і, у разі виявлення помилок, – одразу ініціювати внесення необхідних змін;

4.2.4. здійснити оплату Послуг відповідно до умов даного Договору та тарифів Перевізника;

4.2.5.  зберігати Квиток (паперовий квиток) і пред’являти його на вимогу Перевізника;

4.2.6. завчасно прибути до місця відправлення;

4.2.7. мати при собі усі належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до країн прямування, транзитних країн за маршрутом перевезення та пред'явити їх на вимогу Перевізника, його водіїв та осіб , що мають право здійснювати контроль;

4.2.8.  займати зазначене у Квитку (паперовому квитку) місце, зберігати його і пред’являти в розгорнутому вигляді на вимогу Перевізника, його водіїв та осіб , що мають право здійснювати контроль;

4.2.9. здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки автобуса;

4.2.10. повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та цінності;

4.2.11. бути проінформованим з митними правилами та порядком перетину державних кордонів країн за маршрутом перевезення;

4.2.12. під час надання Послуг сумлінно виконувати рекомендації агента з продажу квитків / Перевізника та його водіїв;

4.2.13. дбайливо ставитися до обладнання транспортного засобу і не допускати його псування;

4.2.14. виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором та чинним законодавством України та законодавством іноземних країн за маршрутом перевезення.

4.3. Перевізник має право:

4.3.1. обмежити або припинити надання послуг з перевезення пасажирів та багажу в разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили);

4.3.2. припинити рух транспортного засобу у разі виникнення загрози життю та здоров’ю Пасажирів або інших осіб;

4.3.3. самостійно змінювати умови Договору, в тому числі коригувати діючі тарифи, змінювати умови цього Договору, публікуючи повідомлення про такі зміни на Сайті, в Мобільному додатку;

4.3.4. відмовити Пасажиру у перевезенні у випадку порушення вимог (положень), визначених Правилами перевезення;

4.3.5. не приймати до перевезення багаж та предмети, обмежені до перевезення, на умовах, визначених Правилами перевезення, чинним законодавством України;

4.3.6. пропонувати Пасажирам додаткові платні послуги;

4.3.7. вимагати від Пасажира виконання умов Договору, дотримання законодавства країн за маршрутом перевезення, вимог Правил перевезення, що діють на території іноземних країн за маршрутом перевезення;

4.3.8. продавати заброньовані, але не оплачені місця;

4.3.9. інші права, передбачені законодавством та цим Договором.

4.4. Перевізник зобов’язується:

4.4.1. вживати заходів щодо надання безпечних, зручних та якісних Послуг;

4.4.2. надавати інформацію та консультації з питань, що виникають у Пасажирів з приводу користування Послугами: оформлення замовлення, умови бронювання посадкового місця, додаткового Багажу тощо;

4.4.3. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

V. ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ТА БАГАЖУ

5.1. Пасажир повинен з'явитися до місця відправлення автобуса, вказаного в Квитку (паперовому квитку) не пізніше ніж за 30 хвилин до відправлення та зареєструватися у супроводжуючого не пізніше, ніж за 20 хвилин до зазначеного в Квитку (паперовому квитку) часу відправлення автобуса.

5.2. За відсутності Пасажира в узгодженому місці для здійснення посадки в транспортний засіб та часі відправлення, перевезення вважається скасованим, а усі договірні зобов’язання розірваними за ініціативи Пасажира. У такому разі вартість Квитка (паперового квитка) Замовнику (Пасажиру) не повертається.

5.3. За наявності форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) місце посадки може бути змінене Перевізником в односторонньому порядку, про що Перевізник, попередньо повідомляє Пасажира до відправлення автобуса. Пасажир вважається таким, що погодився на запропоновані Перевізником умови без зауважень та будь-яких претензій до Перевізника, якщо Пасажир продовжує рух на запропонованих Перевізником умовах. В подальшому претензії Пасажира з будь-яких питань щодо цього не розглядаються та не підлягають задоволенню.

5.4. Посадка здійснюється на обрані Пасажирами місця відповідно до пред’явленого Квитка (паперового квитка). Перевізник має право змінити номер обраного Пасажиром місця.

5.5. Дітям віком до 12-ти років забороняється сидіти на сидіннях біля водія, тобто номери 1 та 2.

5.6. Діти віком до 12-ти років, або ростом до 145 см. здійснюють проїзд в спеціальних засобах (дитяче крісло/бустер).

5.7.  Діти до 16 років перевозяться тільки за згодою батьків (усиновлювачів), законних представників. Діти віком з 16 років допускаються до перевезення без супроводу дорослих, але за наявності дозволу одного із батьків (законного представника).

5.8. Під час посадки Пасажир зобов'язаний пред'явити дійсні проїзні документи та здати до багажного відділення свій багаж. Пасажир попереджений про те, що при відмові пред'явити документи або при відсутності будь-якого з необхідних дійсних проїзних документів (закінчення терміну його дії), Перевізник має право в односторонньому порядку розірвати договір з Пасажиром без відшкодування вартості Квитка (паперового квитка). Перевізник має право також відмовити в поїздці Пасажиру, якщо у водія автобуса є обґрунтовані підозри, що хоча б один із проїзних документів може спричинити у Пасажира проблеми з прикордонними службами і затримку під час проходження кордонів.

5.9. Водій пасажирського транспортного засобу не допускає до поїздки Пасажирів, які:

5.9.1. не мають квитків або не пред’являють посвідчення встановленого зразка, що підтверджує право на пільги щодо оплати проїзду;

5.9.2. не мають дійсних проїзних документів;

5.9.3. перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

5.9.4. порушують громадський порядок;

5.9.5. мають при собі небезпечні вантажі, зокрема легкозаймисті, вибухонебезпечні і такі, що можуть забруднити автобус чи одяг пасажирів.

5.9.6. пасажирів, які пред’являють паспорт  громадянина російської федерації

У випадку недопущення Пасажира до поїздки в передбачених цим Договором випадках, Договір вважається виконаним, незважаючи на те, що перевезення було виконано в іншому об’ємі, ніж той, що був передбачений Квитком (паперовим квитком), вартість поїздки не відшкодовується та претензії Перевізником не розглядаються.

5.10. У випадку затримання Пасажира на державному кордоні для здійснення перевірки проїзних документів, індивідуального огляду, оформлення митних процедур стосовно його особистих речей, багажу, Договір вважається виконаним, незважаючи на те, що перевезення було виконано в іншому об’ємі, ніж той, що був передбачений квитком, автобус має право продовжити рейс без Пасажира, його особистих речей та багажу, вартість поїздки не відшкодовується та претензії Перевізником не розглядаються.

5.11. Автобус робить зупинки на маршруті відповідно до розкладу, з урахуванням обставин непереборної сили, які можуть виникнути на шляху поїздки та на які водій Перевізника не має можливості вплинути (погодні умови, затори на дорогах, об’їзди перешкод, дії та рішення державних контролюючих органів, дії та рішення державних та місцевих органів та адміністрацій, черги на державних кордонах, ДТП з автобусом та його непередбачувана технічна несправність).

5.12. Тривалість зупинок оголошується водієм. Після оголошення водієм зупинки Пасажир зобов’язаний повернутися до салону автобуса до закінчення оголошеного часу. Якщо Пасажир не повернувся до салону автобуса протягом 5 (п’яти) хвилин після закінчення зазначеного часу, водій має право продовжити поїздку без Пасажира, а Пасажир, що запізнився, продовжує поїздку самостійно, при цьому вартість поїздки не відшкодовується та претензії Перевізником не розглядаються.

5.13. Час прибуття у Квитку (паперовому квитку) зазначається орієнтовно, з урахуванням обставин непереборної сили, які можуть виникнути на шляху поїздки (погодні умови, затори на дорогах, об’їзди перешкод, дії та рішення державних контролюючих органів, дії та рішення державних та місцевих органів та адміністрацій, черги на державних кордонах, ДТП з автобусом та його непередбачувана технічна несправність), в т.ч. і форс-мажорі обставини.

5.14. Якщо Пасажир не встигає до гарантованої пересадки, чи не був доставлений в місце призначення, що передбачені квитками Перевізника, Перевізник може забезпечувати пасажира альтернативним маршрутом, автобусом та/або альтернативним варіантом доставки в кінцевий пункт призначення. У випадку відмови Пасажира скористатися альтернативним маршрутом, автобусом та/або альтернативним варіантом доставки, Пасажиру повертається вартість невикористаної частини поїздки, виходячи із вартості проїзду 1км.

5.15. Пасажир вважається таким, що погодився скористатися альтернативним автобусом та/або альтернативним варіантом доставки Перевізника без зауважень та будь-яких претензій до Перевізника, якщо він продовжує рух альтернативними маршрутом, автобусом та/або альтернативним варіантом доставки в пункт призначення, що запропоновані Перевізником. За таких обставин в подальшому претензії Пасажира з будь-яких питань щодо цього не розглядаються та не підлягають задоволенню Перевізником.

5.16. Посадка та висадка Пасажирів здійснюється у відповідності до дозвільних документів Перевізника. Посадка та висадка в інших місцях заборонена. Пасажир зобов’язаний здійснити посадку в автобус у пункті відправлення, що зазначений у його Квитку (паперовому квитку).

5.17. Розкладом руху не передбачена висадка пасажирів в межах населених пунктів з порушенням Правил дорожнього руху.

5.18. Якщо має місце затримка відправлення рейсу з будь-яких причин з пункту відправлення або прибуття в пункт призначення, що зазначені у Квитку (паперовому квитку), Пасажир може скористатися поїздкою зі зміненим розкладом руху та/або маршрутом або ініціювати повернення невикористаної частини поїздки, виходячи із вартості проїзду 1км. У випадку, якщо Пасажир скористався поїздкою зі зміненим розкладом руху та/або маршрутом, подальші претензії Перевізником не розглядаються.

5.19. Якщо Пасажир прибув на посадку в брудному одязі, в нетверезому стані (включаючи наслідки вживання алкогольних напоїв/наркотичних засобів) або іншим чином загрожує, обмежує безпеку, здоров'я або комфорт інших Пасажирів і/або екіпажу, поводиться неадекватно, агресивно, підозріло або не має при собі дійсних документів, необхідних для перетину кордону, Перевізник має право в односторонньому порядку розірвати договір перевезення. В такому випадку Пасажир не допускається до поїздки, подальші претензії Перевізником не розглядаються.

5.20. Під час рейсу Пасажирам заборонено:

5.20.1. Перевозити речовини і предмети, небезпечні для життя і здоров'я людини, а також речовини і предмети, які можуть завдати шкоди майну інших Пасажирів.

5.20.2. Розпивати будь-які алкогольні напої.

5.20.3. Палити в салоні чи в туалеті автобуса.

5.20.4. Своєю поведінкою заважати роботі водія(-їв) або створювати незручності іншим Пасажирам.

5.20.5. Класти ноги на сидіння або загороджувати прохід в автобусі.

5.20.6. Лежати на сидіннях або на підлозі автобуса.

5.21. З метою безпеки самого Пасажира, а також щоб уникнути заподіяння шкоди іншим пасажирам і транспортному засобу не рекомендується під час руху автобуса без зайвої необхідності пересуватися по салону автобуса і стояти в проходах.

5.22. Якщо у Пасажира під час поїздки виникають проблеми з будь-якими державними інстанціями, а також, якщо Пасажир порушує Правила перевезення, водій автобуса має право самостійно висадити даного Пасажира з автобуса або звернутися до правоохоронних органів і діяти відповідно до їх вказівками. У таких випадках вартість Квитка (паперового квитка) не повертається, подальші претензії Перевізником не розглядаються.

5.23. У випадку коли Пасажир не дотримується митних та прикордонних правил і буде затриманий на кордоні і це спричинить затримку рейсу понад 15хв., водій автобуса має право від'їхати з кордону без Пасажира згідно з розкладом руху автобуса і без компенсації вартості проїзду, подальші претензії Перевізником не розглядаються.

5.24. Перевізник не гарантує та не несе відповідальності за несвоєчасне прибуття автобусів в пункти призначення, пересадки на інші види транспорту та інших перевізників, стиковки рейсів, якщо така затримка чи неприбуття сталися не з вини водіїв Перевізника, а також через умови на які вони не мають можливості вплинути (затримками під час проходження кордонів, погодні умови, затори на дорогах, об’їзди перешкод, дії та рішення державних контролюючих органів, дії та рішення державних та місцевих органів та адміністрацій, черги на державних кордонах, ДТП з автобусом та його непередбачувана технічна несправність, ремонтними роботами на дорогах і т.д., діями самих Пасажирів, що впливали на виконання даних обставин тощо), в т.ч. через обставини непереборної сили.

5.25. Особливі умови:

5.25.1. Місця позаду водіїв можуть займати Пасажири старше 14 років.

5.25.2. З метою забезпечення безпеки самих пасажирів, Пасажири з обмеженими можливостями пересування (сенсорні або руху, постійні або тимчасові, душевні) допускаються до поїздки в автобусі тільки в супроводі іншої повнолітньої особи. Супроводжуюча особа не повинна бути з обмеженими можливостями.

5.25.3. Розкладом руху автобусів не передбачено час для відвідування Duty Free.

5.25.4. Всі місця в автобусі однаково комфортні. Перевізник залишає за собою право без попереднього попередження поміняти місце Пасажира через зміну автобуса або бажаючи забезпечити безпеку пасажирів і водіїв, чи з метою максимально якісного здійснення перевезення.

5.25.5. У разі, якщо заводом-виробником місце в автобусі обладнано ременями безпеки, Пасажир під час руху автобуса зобов'язаний бути пристебнутим.

5.25.6. Пасажиру на внутрішніх та міжнародних рейсах Перевізника дозволяється безкоштовно перевозити у багажному відділенні автобусу багаж, а у салоні автобусу на багажній полиці – ручну поклажу, кількість одиниць, розміри та вага яких визначена Перевізником за наступними параметрами:

Безкоштовно, на одного пасажира, можливо перевозити дві одиниці багажу, загальна вага:

· Польща,Чехія, Австрія, Словаччина- 30 кг (розподілені на  2 сумки кожна з якої не перевищує 15 кг, розміром 90х60х40см) та одну  ручна поклажу до 5 кг;

· Німеччина, Бельгія, Голандія, Люксембург, Франція, Швейцарія - 40 кг (розподілені на  2 сумки кожна з якої не перевищує 20 кг, розміром 90х60х40см) та одну  ручна поклажу до 5 кг.

У вартість пільгового квитка (дитячий, для тварини) входить половина зазначеного багажу.

5.26. Додатковий багаж перевозиться при наявності вільного місця в багажному відділенні автобуса, за який береться доплата у розмірі 10% від вартості Квитка (паперового квитка) за одне додаткове багажне місце, окрім маршрутів Німецького напрямку. На маршрутах Німеччини з України здійснюється доплата 1,8 Євро за кілограм, до України з Німеччини 1,8 Євро за кожен кілограм. Наявність вільного місця у багажному відділенні автобуса вирішується по факту на посадці.

5.27. Перевізник має право відмовити Пасажиру в перевезенні додаткового багажу.

5.28. Перевізник не бере на себе відповідальність за нанесення будь-якої шкоди речам, які не допускаються до перевезення в багажному відділенні автобуса, а також речам, що легко б’ються, швидко псуються, неправильно упаковані, цінні речі (гроші, документи, електронні та технічні засоби тощо), що перевозяться в багажному відділенні автобуса.

5.29. Перевізник не бере на себе відповідальність за псування зареєстрованого Багажу, зокрема за зламані колеса і ручки, загублені обв'язувальні ремені і дрібні пошкодження, такі як порізи, подряпини, заломи або плями, які з'явилися в ході звичайної амортизації і використання під час поїздки. За збереження ручної поклажі відповідає сам пасажир.

5.30. Відповідальність за збереження ручної поклажі в салоні автобусу несе Пасажир, не дозволяється розміщувати ручну поклажу в проході автобусу.

5.31. Перевезення тварин дозволяється у разі якщо їх вага не перевищує 5 кг. Обов’язковою умовою перевезення є наявність переносного контейнера (з твердим дном) та усіх необхідних документів для перетину кордону. Вартість квитка для тварини становить 80% від вартості квитка з наданням місця.

Для уникнення проблем на державних кордонах подорожуючим з домашніми тваринами за кордон потрібно дотримуватись правил, що передбачені Постановою КМУ «Про транспортування тварин» №1402 від 16.11.2011року та вимогам Регламенту Європейського Союзу. Ввезення домашніх тварин на територію країн Євросоюзу може здійснюватися при наявності наступних документів:

•  Ветеринарний паспорт. Для отримання якого треба пройти:

•  чіпування;

•  профілактичну обробку проти бліх та глистів;

•  вакцинацію проти сказу та дослідження на титр антирабічних антитіл.

•  Ветеринарну довідку Форми №1 або форми 1-ВЕТ.

•  Контейнер-переноску для перевезення тварин.

Більше інформації щодо подорожі з тваринами можете знайти за посиланням: www.dp.dpss.gov.ua/news/pravila-perevezennya-domas hnih-tvarin-za-kordon

5.32. У разі відсутності дійсних проїзних документів для перевезення тварин, Пасажиру буде відмовлено в перевезенні без повернення грошових коштів.

5.33. Послуга «раннього бронювання» - це попередній акційний продаж квитків за встановленими  умовами:

- 30% - при покупці квитка за 30-39 днів до дати відправлення.

- 40% - при покупці квитка за 40-49 днів до дати відправлення.

- 50% -  при покупці квитка за 50 і більше днів до дати відправлення.

5.33.1. Оплата послуги здійснюєтьсмя безпосередньо при замовленні квитка .

5.33.2  За придбанні квитки, за умовами послуги «Раннього бронювання, кошти не повертаються, оскільки дані квитки є акційними та інформація про акцію відображена в рекламі на офіційному сайті компанії https://klr.com.ua/. ( ст. 15 Закону України « Про захист прав споживача)

5.33.3. Квиток придбаний за умовами послуги «Раннього бронювання» може бути перенесений на іншу дату з умовою доплати різниці до вартості квитка, яка діє на інший вибраний рейс. Якщо вартість квитка на дату перенесення рейсу менша або дорівнює вартості квитка за послугу « Раннього бронюання», пасажиру переноситься квиток з доплатою 10 % від вартості квитка придбаного за послугою «раннього бронювання» ( ст. 9 Закону України « Про захист прав споживача)

5.34.4 За послугою «Раннього бронювання»  пасажир має право на безкоштовне перевезення однієї одиниці багажу (валізи) розміром 90 х 60 х 40см. та вагою до 20 кг. За додатковий багаж (валізу), яка не перевищує розмір 90х60х40 та вагу до 20 кг пасажир сплачує 20 євро або 800 грн.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

6.2. Пасажир повинен дбайливо поводитися з обладнанням автобуса, не допускати його псування. Пасажир несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну транспортному засобу, і зобов'язаний відшкодувати її Перевізнику.

6.3. Перевізник не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей і документів Замовника/Пасажира, протягом усього періоду одержання послуг за даним Договором. Відповідальність за схоронність свого майна як на території України, так і за її межами несе сама особа, якій надаються Послуги.

6.4. Замовник несе повну відповідальність за достовірність відомостей наданих про себе і Пасажирів та дійсність наданих документів. У випадку невиїзду Замовника/Пасажира внаслідок неправильного оформлення паспорта або інших необхідних документів, в тому числі на дитину, всі фінансові витрати несе виключно Замовник/Пасажир. Якщо під час перетинання кордону буде з'ясовано, що Замовник/Пасажир не має або має неналежно оформлені документи для перетинання кордону і це завдасть збитків Перевізнику, Замовник/Пасажир відшкодовує всі збитки Перевізника, зокрема штрафи, пеню, витрати на правову допомогу тощо.

6.5. Якщо Замовник діяв без належних повноважень відносно придбання квитка на ім’я третьої особи (Пасажира (-ів)) і його дії не були погоджені з Пасажиром(-ами), то Замовник несе особисто повну відповідальність за будь-які збитки перед Пасажиром (-ами).

6.6. Неповна оплата Замовником Послуг за цим Договором знімає з Перевізника всю відповідальність, пов'язану з виконання зобов'язань за Договором.

6.7. Недотримання Правил перевезення Замовником (Пасажиром) може призвести до скасування замовлень і відмову у доступі до придбаних Послуг, у тому числі і можливістю скористатись Квитком (паперовим квитком), без повернення витрачених на його придання коштів.

6.8. Водій пасажирського транспортного засобу має право не допускати до поїздки Пасажирів, які не мають дійсних проїзних документів, без повернення витрачених на придання Квитка (паперового квитка) коштів.

VII. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання зобов'язань стало наслідком обставин непереборної сили (форс- мажорних обставин), що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити та яким Сторони не могли запобігти власними діями. До таких форс-мажорних обставин належать (в тому числі, але не обмежуючись наступним переліком):

стихійні лиха, воєнні дії, війна, ембарго, карантин, пандемія, епідемія, рішення органів державної влади, які спричинили неможливість виконання цього Договору. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою України (її територіальним органом).

7.2. При настанні і припиненні обставин, вказаних у п. 7.1 цього Договору, Сторона, для якої стало неможливим виконання її зобов'язань за цим Договором, повинна протягом 5 робочих днів повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. За відсутності своєчасного повідомлення, передбаченого пунктом 7.2 цього Договору, Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки, завдані з причин відсутності повідомлення або несвоєчасним повідомленням, за винятком випадків, коли таке повідомлення стало неможливим внаслідок дій обставин непереборної сили.

7.4. У разі, якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш ніж місяць, кожна із Сторін має право ініціювати розірвання цього Договору шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до прогнозованої дати розірвання.

VIII. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з дати його акцепту Замовником (Пасажиром) і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

8.2. Будь-які спори щодо виконання цього Договору, що виникли з ініціативи Замовника (Пасажира), підлягають розгляду відповідним судом за місцем знаходження Перевізника з дотриманням претензійного порядку. Претензія в письмовому вигляді підлягає направленню за місцезнаходженням Перевізника. Претензія розглядається Перевізником в місячний строк з дня її отримання, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

8.3. Сторони вирішили, що у випадку наявності розбіжностей між умовами цього Договору та положеннями чинного законодавства України пріоритет мають положення цього Договору. У всьому, що не передбачено цим Договором Сторони керуються діючим законодавством України.

8.4. Перевізник і Замовник (Пасажир) обмінюються повідомленнями шляхом електронного листування. Замовник (Пасажир) погоджуєтеся з тим, що всі повідомлення, новини та інші комунікації в електронній формі, складені Перевізником, відповідають тим же юридичним вимогам, що і у паперовому вигляді.

Документи, передані Замовником (Пасажиром) електронними засобами зв’язку (електронні документи) Перевізнику можуть прийматися останнім до уваги до обміну їх на оригінали.

8.5. Сторони за цим Договором вживають усіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності (нерозголошення) отриманої від іншої Сторони технологічної, фінансової, комерційної, конфіденційної та іншої інформації та документації, комерційної таємниці, персональних даних фізичних осіб.

IX. РЕКВІЗИТИ ПЕРЕВІЗНИКА:

ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС»

код ЄДРПОУ - 42759248,

Місцезнаходження: 29011, м.Хмельницький, вул. Вінницьке шосе, 12/2,

E-mail: info@lux-reisen.com

Телефон: 068-770-60-30 (цілодобово, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів з України).

Footer BG